Gebruiksvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: 5 oktober 2016

Onze website

Welkom op de website van Align ('Website'), een website die wordt beheerd door Align Technology Switzerland GmbH (in deze Gebruiksvoorwaarden 'Align', 'wij', 'we' 'ons' of 'onze' genoemd). Wij zijn een bedrijf dat in Rotkreuz, Zwitserland staat geregistreerd met bedrijfsregistratienummer CHE-146.357.660.

Neem de volgende algemene voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Website nauwkeurig door. Door informatie en/of materialen van de Website te openen, gebruiken of downloaden, gaat u ermee akkoord dat u de onderstaande algemene voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") in acht neemt en hieraan gebonden bent. Gaat u niet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik of open deze Website (of enige materialen die erop aanwezig zijn) dan niet.

Het is belangrijk dat u ervan op de hoogte bent dat wanneer u bepaalde gedeeltes van deze Website gebruikt, uw gebruik onderhevig kan zijn aan andere eigendomskennisgevingen en auteursrechtinformatie. Als dit het geval is, dient u deze kennisgevingen te lezen en uw goedkeuring te bevestigen voordat u toegang krijgt tot het desbetreffende gedeelte.

Houd er rekening mee dat we deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen aanpassen. Mochten we dit doen, dan publiceren we de wijzigingen op de Website. Controleer de Website dus regelmatig op wijzigingen. Door de Website te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben aangebracht, wordt verondersteld dat u akkoord gaat met de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt.

 1. Medische disclaimer

  Alle informatie op deze website, inclusief informatie met betrekking tot tandheelkundige, medische en gezondheidsaandoeningen, -producten en -behandelingen is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als volledig te worden beschouwd en moet niet worden gebruikt als alternatief voor een afspraak, telefoongesprek, consult met de patiënt of advies aan de patiënt door een medisch professional of ter vervanging van de informatie op of in een productverpakking of etiket.
  Informatie die wordt verkregen door gebruik van de Website is niet alomvattend en betreft niet alle kwalen, fysieke aandoeningen of bijbehorende behandelingen. De vermelde informatie dient alleen voor informatieve doeleinden en is te gebruiken op eigen risico.
  U mag het verlenen van tandheelkundig of medisch advies nooit negeren of het geven van medisch advies uitstellen vanwege iets dat u op deze Website hebt gelezen, en u mag de informatie op deze website niet gebruiken voor het diagnosticeren van een tandheelkundig of gezondheidsprobleem of voor het voorschrijven van medicatie.

 2. Gebruik van de content van de website

  De intellectuele eigendomsrechten op de website (inclusief, bijvoorbeeld, onze handelsmerken) en het auteursrecht op al het materiaal dat wordt opgeslagen, weergegeven en toegankelijk gemaakt op de Website, is ofwel eigendom van ons of in licentie gegeven door derden ('Inhoud'). Al deze rechten zijn voorbehouden door ons of onze licentiegevers.
  Het is u niet toegestaan om, op welke manier dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming Inhoud of enig ander deel van de Website te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, openbaar weer te geven of uit te voeren, te bewerken, aan te passen of er een afgeleid werk van te maken.
  Wij staan u evenmin toe om de Website te gebruiken of de Website of de Inhoud ervan te openen voor commerciële doeleinden.
  Desondanks mag u bepaalde delen van de website uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële, informatieve doeleinden bekijken, gebruiken, downloaden en afdrukken, op voorwaarde dat u de Inhoud niet opnieuw publiceert en dat u auteursrechtmeldingen, handelsmerken, servicemerken, toeschrijvingen, patenten en andere eigendomskennisgevingen intact houdt en niet verbergt, wijzigt of vernietigt.

 3. Gedrag van gebruikers

  Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze website, met inbegrip van zorgen dat u over de juiste apparatuur en internetconnectiviteit beschikt om de website te openen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding onze Website openen op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke algemene voorwaarden waarvan u op de hoogte wordt gesteld, en dat zij zich hieraan houden.

  Wanneer u de Website gebruikt, zegt u toe dat u:

  • de Website niet gebruikt of opent voor fraudeleuze of onwettige doeleinden;
  • de Website niet gebruikt of opent om u uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of om een valse weergave te geven over de verwantschap ervan met een persoon of entiteit;
  • de werking van of toegang tot de Website niet verstoort of ontregelt;
  • geen virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, spyware of andere computercode, bestand of programma dat schadelijk of invasief is of al dan niet bedoeld is om de werking van, of het gebruik van, hardware, software of apparatuur te beschadigen, overnemen of monitoren naar de Website verstuurt of op andere wijze beschikbaar maakt in verband met de Website of de Website hieraan blootstelt;
  • de mogelijkheid van anderen om de Website te openen niet beperkt of ontzegt;
  • geen enkel deel van de Website wijzigt, aanpast of vertaalt;
  • geen auteursrechtmelding, handelsmerk of andere melding over eigendomsrecht van de Website verwijdert, verbergt of wijzigt; en
  • geen robot, spider, zoek-/opvraagtoepassing of ander handmatig of automatisch apparaat gebruikt om de Website op te vragen, te indexeren, te 'scrapen', te 'dataminen', of de website op welke manier dan ook te verwerken of te reproduceren of de navigatiestructuur of weergave van de website te omzeilen.
 4. Feedback

  Alle feedback, informatie, suggesties, inzendingen of materialen die u indient via of in het kader van deze Website (een 'Inzending') wordt door Align als niet-vertrouwelijk beschouwd, tenzij u ons anders informeert. Door dergelijke Inzendingen aan Align te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat Align het recht heeft om de Inzending kosteloos te kopiëren, weer te geven, te distribueren en te gebruiken, zonder de Inzending aan u toe te hoeven schrijven.
  U verleent ons ook het recht om auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en ten opzichte van, of op basis van, de Inzendingen op te stellen, weer te geven en te distribueren. Align is vrij om dergelijke Inzendingen onbeperkt te gebruiken en/of te verspreiden voor welk doel dan ook. De Inzendingen mogen geen vertrouwelijke informatie bevatten van patiënten of tandartsen.

 5. Aanpassing, opschorting en beëindiging van de website

  Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de werking van of de toegang tot de Website of een deel van de Website naar eigen goeddunken te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. We kunnen bijvoorbeeld de werking van de Website voor alle gebruikers beëindigen als we geen Invisalign-services en -producten meer behandelaar in uw regio of we kunnen uw toegang tot de Website opschorten wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
  We kunnen ook te allen tijde de Website bijwerken en de inhoud wijzigen. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op de Website bij te werken, dient u er rekening mee te houden dat de inhoud van onze Website op elk moment verouderd kan zijn en we niet verplicht zijn om deze bij te werken.
  We kunnen ook de normale werking van de Website of een deel van de Website onderbreken, indien nodig om routinematig of niet-routinematig onderhoud uit te voeren, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.
  We garanderen evenmin dat de website of enige inhoud erop vrij is van fouten of omissies en we geven geen garanties of condities en doen geen beloften of waarborgen (gezamenlijk 'beloften' genoemd), expliciet of impliciet, dat de inhoud op de Website accuraat, volledig of up-to-date is.

 6. Andere websites en resources

  Houd er rekening mee dat de website links kan bevatten naar websites van derden, waaronder socialemediawebsites zoals Facebook of Twitter. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden. Het wil niet zeggen dat we dergelijke websites van derden of een socialemedia-account waarnaar we hebben gelinkt onderschrijven. Omdat wij geen rechtstreekse controle hebben over dergelijke websites en bronnen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid ervan of de inhoud, reclame, producten of andere materialen op of verkrijgbaar via dergelijke websites of bronnen. Wij beoordelen dergelijke websites van derden evenmin. Houd er derhalve rekening mee dat:

  • wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke websites, inclusief de voorwaarden waaronder dergelijke websites beschikbaar zijn gesteld en het privacybeleid van dergelijke websites, noch dat wij controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid ervan;
  • wij geen enkele belofte, expliciet of impliciet, doen met betrekking tot goederen of diensten of informatie die u van dergelijke websites ontvangt; en
  • als u dergelijke websites bezoekt, u dit volledig op eigen risico doet.

  U mag de Website niet framen, linken of ernaar deeplinken op een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Een dergelijke toestemming is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Neem contact op met privacy@aligntech.com als u een link of deep link naar onze Website wilt plaatsen of deze wilt framen

 7. Privacy en cookies

  Ons privacybeleid (beschikbaar op http://www.invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) ("Privacybeleid") bevat een uitleg over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, verzenden en verwerken van persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt of van u worden verzameld via de Website (inclusief hoe cookies worden gebruikt). U dient het Privacybeleid door te nemen voordat u de website gebruikt en, net als voor deze Gebruiksvoorwaarden, geldt dat het Privacybeleid te allen tijde door ons kan worden gewijzigd.

 8. Disclaimer

  Hoewel we ons best doen om u een informatieve Website te bieden waar u met plezier doorheen bladert, wordt de Website, tenzij uitdrukkelijk anders door ons bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, op "zoals het is"-basis beschikbaar voor u gemaakt. Dit betekent dat we hiervoor geen enkele aansprakelijkheid jegens u aanvaarden (behoudens paragraaf 9 hieronder). Het is daarom uw verantwoordelijkheid, niet de onze, om ervoor te zorgen dat de Website geschikt is voor uw beoogde doeleinden wanneer u deze gebruikt.
  Met inachtneming van het bovenstaande, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid of geschiktheid van de Website om aan uw behoeften te voldoen en sluiten wij alle expliciete of impliciete beloften uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  • dat de toegang tot de Website ononderbroken of foutloos is;
  • dat de Website of de computerserver van waaruit de Website beschikbaar wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; en
  • betreffende de nauwkeurigheid, inhoud, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of geschiktheid van enige inhoud op of geleverd via de Website of anderszins beschikbaar gesteld in verband met de Website.

  Houd er rekening mee dat er enkele impliciete beloften zijn (vaak "garanties" genoemd) die wij wettelijk niet kunnen uitsluiten. Als u hier meer over wilt weten en advies wilt inwinnen over uw wettelijke rechten, kunt u hiervoor terecht bij de gratis lokale consumentenadviescentra in uw land van verblijf. Als u bijvoorbeeld in Engeland woont, kunt u contact opnemen met het Citizens Advice Bureau voor meer informatie en begeleiding.

 9. Beperking van aansprakelijkheid

  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld als uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor dodelijke ongevallen of persoonlijke verwondingen als gevolg van onachtzaamheid van ons, voor frauduleuze voorstellingen, voor grove nalatigheid of voor enige andere aansprakelijkheid die niet op wettelijke basis kan worden uitgesloten of beperkt.
  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade veroorzaakt door virussen, distributed-denial-of-service-aanvallen of andere technologisch schadelijke materialen die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere materialen in uw eigendom kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Website of een website die eraan is gekoppeld.
  U erkent en stemt er daarnaast mee in dat de werking van de Website afhankelijk is van de goede en effectieve werking van het internet en andere apparatuur en diensten van derden (inclusief uw eigen toestel of webbrowser) en dat wij hiervoor geen enkele garantie bieden of hiervoor aansprakelijk zijn.
  Als u een consument bent en deze Website gebruikt, houd er dan rekening mee dat we onze Website alleen behandelaar voor thuis- en privégebruik. U mag onze website niet gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor speciale, indirecte, punitieve of gevolgschade of verliezen, of voor verlies van gegevens, winsten, inkomsten, zaken of goodwill.

 10. Onze rechten

  We kunnen onze rechten en plichten als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze plichten op basis van deze Gebruiksvoorwaarden.
  Als wij onvoldoende hebben benadrukt dat u uw verplichtingen op basis van deze Gebruiksvoorwaarden na moet komen, of als wij onze rechten jegens u niet handhaven, of dit uitstellen, betekent dat niet dat wij afzien van het handhaven van onze rechten jegens u, of dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij wel besluiten om af te zien van ons recht om uw verplichtingen met betrekking tot verzuim of schending van deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, doen wij dit enkel schriftelijk.
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld om rechten toe te kennen aan anderen dan u en onszelf.

 11. Juridische geschillen

  Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden zullen worden beslecht en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. Als u ervoor kiest om een procedure te starten in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, hebt u mogelijk het recht om deze in uw eigen taal en bij uw lokale gerecht in te dienen. Een lokale consumenten-adviesorganisatie kan u adviseren over uw rechten.
  Elk van de paragrafen van deze Gebruiksvoorwaarden is afzonderlijk van kracht. Dit betekent dat als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig, illegaal of niet-afdwingbaar is, de resterende paragrafen onverminderd van kracht blijven.

 12. Neem contact met ons op

  Als u van mening bent dat uw auteursrecht (of andere intellectuele eigendomsrechten) op de website zijn geschonden of dat er inhoud is waarvan u denkt dat deze illegaal is of inbreuk maakt op u of de rechten van derden, neem dan contact met ons op via privacy@aligntech.com.
  Hebt u andere vragen of klachten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de website, neem dan per e-mail contact met ons op via privacy@aligntech.com of schrijf ons op Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Zwitserland.
  Copyright © Align Technology, Inc. Alle rechten voorbehouden. Invisalign en het Invisalign logo zijn geregistreerde handelsmerken van Align Technology, Inc.

Loading...